Lisans Eğitimi Hakkında

Hızlı ve küresel teknolojik değişimlerin gerçekleştiği günümüzde, Koç Mühendisleri’nin bilimsel analiz gücü kuvvetli, teknolojinin getirdiği sürekli değişime cevap verebilen, disiplinlerarası düşünebilen, yenilikçi teknoloji geliştirebilen, araştırma/geliştirme deneyimli, takım çalışması yapabilen, mühendislik mesleğini etik ve sosyal değerler doğrultusunda uygulayabilen bireyler olarak eğitilmesi hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, 5 temel disiplinde lisans diploması sunmaktayız.

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Koç Üniversitesi Müfredatının Felsefesi ve Yapısı

Koç Üniversitesi her öğrencinin eğitiminin bireysel bir süreç olduğunun farkındadır ve liberal bir eğitim felsefesi benimsemiştir. Amerikan Kolej ve Üniversiteler Topluluğu’nun tanımına göre, liberal eğitimin “öğrenme sürecine yaklaşımı, bireylere yetki verir ve onları karmaşıklık, çeşitlilik ve değişimi yönetmek üzere hazırlar. Öğrencilere dünya hakkında geniş bir birikim edindirirken (örneğin bilim, kültür ve toplum konularında), aynı zamanda öğrencinin ilgilendiği belirli bir alan hakkında da derinlemesine bilgi kazandırır (1).” Liberal eğitim, böylelikle, öğrencilerin dünyayı farklı bakış açılarından inceleyebilmelerini sağlar.

Koç Üniversitesi müfredatı üç bileşenden oluşur: Çekirdek dersler, alan dersleri ve serbest seçmeli dersler. Alan dersleri öğrenciye alanıyla ilgili derinlemesine bilgi kazandırırken; serbest seçmeli dersler öğrencilere, ders programlarını bireysel gereksinimleri, yetenekleri, ilgi alanları ve gelecekle ilgili planları doğrultusunda uyarlama fırsatı tanımaktadır. Bölümden bölüme sayıları değişmekle beraber, serbest seçmeli dersler müfredatın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır ve eğitim felsefemiz açısından çok önemli bir yere sahiptir. Bu dersler, belirli bir alan üzerine yoğunlaşmak veya öğrenciye kendi alanıyla ilgili geniş bir perspektif kazandırmak amacıyla alınabilir.

Koç Üniversitesi’nde Çekirdek Program

Koç Üniversitesi’nde, liberal eğitim felsefemizi çekirdek program aracılığıyla uygulamaktayız. Çekirdek program dersleri, öğrencilerimizin alacağı seçmeli dersler ve alan dersleri arasında köprü görevi görür: Farklı ilgi alanlarına sahip öğrencileri ortak bir paydada buluşturabilmek için zorunlu derslere göre daha esnek bir yapıdadırlar; ama bu esnek yapı içinde, temel akademik yetkinlikler açısından tüm öğrencilere ortak bir öğrenme zemini de sağlarlar.

Koç Üniversitesi Çekirdek Programı Hedefleri

– İnsan bilgisinin özünde bir bütün olduğunu kavramak

– Farklı akademik disiplinler arasında köprüler kurabilmek

– Eleştirel ve analitik düşünme becerilerini geliştirmek

– Farklı alanlar arasında işbirliğine ilham vermek

– Mesleki kaygılar tarafından sınırlandırılmadan araştırmacı ve entelektüel faaliyetlerde bulunmak

– Üniversite ve toplum arasında bir köprü görevi üstlenmek

– Türkiye ve tüm dünyanın sahip olduğu sanatsal ve kültürel mirasın değerini kavramak

– Farklı geçmiş deneyimlere sahip bireyler arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak ve teşvik etmek

– İletişim becerisi yüksek etkin liderler yetiştirebilmek

Koç Üniversitesi Çekirdek Program Bilgi Alanları

Çekirdek Program, sosyal bilimler felsefemizin ayrılmaz bir parçası olan 7 alandan oluşmaktadır:

İnsani Bilimler (HUMS)

İnsani bilimler çekirdek dersleri, içinde tarih, felsefe ve edebiyatın da bulunduğu geniş bir alanı kapsar. Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini besler ve alışılmış düşünce kalıplarının dışına çıkmalarını teşvik eder.

Sosyal Bilimler (SOSC)

Bu bilgi alanı, psikoloji, antropoloji, sosyoloji, siyasi bilimler ve arkeoloji gibi insan davranışlarını ve sosyal yapıların işlev ve etkileşimlerini ele alan konuları kapsamaktadır.

Estetik ve Yorumlamaya Dayalı Bakış (ASIU)

Bu alanda sunulacak derslerin temel amacı, öğrencilerimizin çeşitli sanat dalları ile ifade edilen duygu, düşünce ve görüşlerin değerlendirilmesinde zengin bir bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır.

Ekonomi ve Stratejiye Dayalı Analiz (ECSA)

Bu bilgi alanı bireyler ve kurumlar arasında ilişkileri ekonomi ve stratejiye dayalı olarak inceleyen konuları kapsamaktadır.

Etiksel Muhakeme (ETHR)

Çekirdek Programa ilk kez dahil edilen bu bilgi alanının amacı etik konusunda öğrencilerimizin evrensel ilke, değer ve kavramların ışığı altında tercih yapabilen bireyler olmasına katkı sağlamaktır.

Ampirik ve Sayısal Analiz (EQUR)

Bu bilgi alanında sunulacak dersler ile karar verme konusunda matematiksel yaklaşımlara dayalı temel bir anlayış geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Temel Bilimler (SCIE)

Bu bilgi alanının temel amacı öğrencilerimizin teknolojik ve bilimsel gelişmeleri ve bu gelişmelerin toplumların dönüşümünde oynadığı rolü geniş ve bilimsel düşünceye dayalı bir bakış açısı ile değerlendirmelerini sağlamaktır.

Çekirdek Programın Sağladığı 8 Yetkinlik

1. Yetkinlik: Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini sergilemek

•    Yazı yazma, konuşma, okuma, dinleme ve kişilerarası ilişkiler gibi çeşitli iletişim biçimlerinde karşı tarafı anlamak ve  karşı tarafla etkin bir biçimde iletişim kurabilmek

•    Düşünceleri düzenleyip başkalarına etkin bir biçimde aktarabilmek

•    Başkalarının fikirlerine değer vermek ve o fikirlere önemli katkılar yapabilmek

2. Yetkinlik: Eleştirel düşünme becerisi sergilemek

•    Bilgiyi içten gelen bir motivasyon ile aramak

•    Sözlü veya sayısal kanıtları yorumlayabilmek, çözümleyebilmek ve değerlendirebilmek

•    Bilgiye dayanarak sonuçlara varabilmek

•    Edinilen bilgiye bilimsel şüphecilikle yaklaşmak

•    Sağlam dayanakları olan, açıkça ifade edilen ve sürdürülebilir görüşleri oluşturabilmek

•    Önceden edinilmiş bilgileri sorgulamak

3. Yetkinlik: Analitik düşünme becerisi sergilemek

•    Gündelik sayısal problemleri çözmek için analitik teknikleri kullanmak

•    Problemleri çözebilmek için gereken verileri tespit edebilmek

•    Sebep-sonuç ilişkilerini ve bu ilişkilerin varlığını doğrulayan yöntemleri anlamak

4. Yetkinlik: Bilgileri birleştirmek

•    Çeşitli araştırma yöntemlerinin uygun kullanım alanlarını anlamak

•    Eğitim sürecinde edinilmiş bilgilerin üniversite dönemine ve sonrasına olan etkilerini ifade etmek

•    Yeni edinilen belirli bir alanla ilgili bilgileri başka alanlarda edinilmiş bilgilerle ilişkilendirmek

•    Öğrenme sürecindeki kendi güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmek ve kendini yönetebilen bir ‘öğrenen’ olmak

•    Entelektüel gelişim için bir planlama yapmak

5. Yetkinlik: Etik kavrayış becerisi sergilemek

•    Gündelik hayatta insan haklarının değerini anımsamak

•    Başkalarıyla olan ilişkileri, kendini haklı görmenin, kendini kandırmanın, haksız uygulamaların ve başkalarının

haklarını ihlal etmenin yanlışlığını idrak ederek yürütmek

•    Tarafsızlık, yükümlülükler, dürüstlük, adalet, başkalarının iyiliği ve özgürlükler gibi etik konuları farklı bakış açılarından görerek tartışabilmek

•    Etik olanı, etik olmayandan ve aldatıcı etik görüntüsünde olandan ayırdetmek

6. Yetkinlik: Yaratıcılık sergilemek

•    Yeni ve yenilikçi fikirler üretmek

•    Var olan problemler için yeni yöntemler ve çözümler geliştirmek

•    Duyguları, inançları ve düşünceleri farklı sanatsal şekillerde ortaya koymak

7. Yetkinlik: Bağımsız araştırma becerisi sergilemek

•    Bilgiye ulaşma konusunda istekli olmak

•    Bilgiye erişme yöntemlerinde ve/veya bilgi kaynaklarının kullanımında esneklik göstermek

•    Meslektaşlarla işbirliği halindeyken veya bir metin üzerinde çalışırken bilgiyi yeni şekillerde yorumlayabilmek

8. Yetkinlik: Ampirik muhakeme becerisi geliştirmek

•    Grafik, tablo, ölçü birimi, ölçek ve dağılım gibi sayısal veya simgesel bilgileri yorumlamak, deneysel yöntemi uygun şekilde kullanmak

•    Veri yaratmak, toplamak ve yorumlamak

•    Bir hipotezi test edebilme ve bir fikri bilimsel yöntemlerle doğrulayabilme becerilerini sergilemek.