Ders Tanımları

CHBI 201 / KİMYA VE BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İLKELER VE HESAPLAMALAR

Temel Kimya-Biyoloji Mühendisliği kavramları; problem çözme metodları; kütle ve enerji koruma hesapları. Kimya ve Biyolojik sistemlere yönelik uygulamalar. Bilgisayar ortamında süreçlerin simülasyonu. Kimya ve Biyoteknoloji endüstrisindeki süreçlerden örnekler.
Credits: 4
Prerequisites: CHEM. 102 or consent of the instructor

CHBI 204 / TERMODİNAMİK

Birinci ve ikinci kanunlar. Enerji koruma ve entropi. Soğutma devreleri, enerji ve güç sistemleri, iç yakımlı makineler gibi mühendislik sistemlerin analizleri. Durum denklemleri ve gaz karışımları için p-v-T ilişkileri.
Credits: 3
Prerequisites: (CHEM. 102 or CHEM. 103) or consent of the instructor

CHBI 291 / YAZ STAJI I

İkinci yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.
Credits: 0

CHBI 300 / BİYOKİMYA

Protein Biyokimyası; enzim Kinetiği; metabolik yolaklar; membran yapı-işlev ilişkisi; sinyal iletimi, DNA replikasyonu ve gen anlatımı. Laboratuar çalışması
Credits: 4
Prerequisites: Chem.102 or consent of instructor

CHBI 301 / AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

Akışkanların özelliği; akıskan statiği; Bernoulli denklemi; akıskan kinematiği; sinir tabakaları; laminar ve türbülanslı akışlar.
Credits: 3
Prerequisites: (MATH. 204 and CHBI. 201) or consent of the instructor

CHBI 302 / ISI TRANSFERİ

Isı transferinin temel prensipleri. Kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyon. Faz değişikliğinde ısı transferi. Kimya ve biyoloji mühendisliği süreçlerine uygulamaları.
Credits: 3
Prerequisites: CHBI. 301 or consent of instructor

CHBI 303 / KÜTLE TRANSFERİ

Kütle transferinin temel prensipleri. Difüzyon, konvektiv ve interfaz kütle transferi. Ayrıştırma süreçlerinin prensipleri, kararlı hal paralel ve ters akım sürekli temas cihazlarında kütle balansı, sürekli temas cihazlarının tasarımı, distilasyon, abzorpsiyon
Credits: 3
Prerequisites: CHBI. 301 or consent of the instructor

CHBI 304 / AYIRMA İŞLEMLERİ

Denge ve hız süreçlerinde genel ayırım prensipleri, faz dengeleri ve difüzyon, yüzeyde tutma, kromatografi ve membran ile ayırma işlemleri, reaktif ayırma süreçleri, yüksek teknolojili ayırma süreçlerinin biyolojik sistemlerde uygulanması.
Credits: 3
Prerequisites: CHBI. 303 or consent of the instructor

CHBI 308 / REAKSİYON MÜHENDİSLİGİ

Kimyasal reaktörlerin tasarımı ve işletimi. Homojen, heterojen ve biyokimyasal reaksiyonlar. İdeal ve ideal olmayan reaktörler. Enzim katalisti ile işleyen reaksiyonların kinetiği. Yüzey kinetiği ve bio-kütle elde edilişi.
Credits: 4
Prerequisites: CHBI. 301 or consent of the instructor

CHBI 310 / BİYOKİMYA II

Sinyal ileti mekanizmasının biyokimyası, glikoliz, glikoneogenesis, Kreb döngüsü, Fotosentez biyokimyası, glikojen, yağ asitleri, nükleik asit, amino asit metabolizması; DNA hasar ve onarım, İlaç tasarımı
Credits: 3
Prerequisites: CHBI. 300

CHBI 332 / KİMYASAL VE BİYOLOJİK PROSESLERİN OPTİMİZASYONU

Sınırlamasız ve sınırlı optimizasyon: amaç fonksiyonları, modeller ve sınırlar, arama teknikleri, kimyasal ve biyolojik proses uygulamaları. Model oluşturma, optimum alet ve fabrika tasarımı, proses operasyonlarının optimizasyonu ve sıralama.
Credits: 3

CHBI 340 / ENERJİ İÇİN NANOYAPILI MALZEMELER

Enerji üretiminde kullanılan ileri nanoyapılı malzemeler, yakıt pilleri için membran elektrot üniteleri, fotovoltaik cihazlar, ısı ve akustik yalıtım için nanogözenekli malzemeler, lityum iyon pilleri gibi enerji depolama cihazları
Credits: 3

CHBI 391 / YAZ STAJI II

Üçüncü yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.
Credits: 0

CHBI 402 / KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI

Reaktör, ayırma, kontrol kavram ve teorilerinin kimya ve biyoloji sistemlerine deneysel uygulanması.
Credits: 4
Prerequisites: (CHBI. 303 and CHBI. 308 and ENGR. 201) or consent of the instructor

CHBI 403 / PROSES VE ÜRÜN TASARIMI

Kimyasal süreç ve ürün tasarım metotları, kimyasal süreçlerde ekonomik analiz.
Credits: 4
Prerequisites: (CHBI. 303 and CHBI. 308) or consent of the instructor

CHBI 405 / POLİMER MÜHENDİSLİĞİ

Polimer sentezi ve özellikleri. Polimer reolojisi, fabrikasyon metodları ve mühendislikteki uygulamalar.
Credits: 3
Prerequisites: CHEM. 102 or consent of the instructor

CHBI 406 / BİYOİNFORMATİK

Gen dizileri, DNA ölçümleri, protein profilleri, hücre sinyal ağlari ve metabolik aktivitelerden elde edilen büyük veritabanlarinin sistematik ve bilimsel analizi. Genetik regülasyon ve hücre işlevinin açıklanması.
Credits: 3
Prerequisites: MATH. 107 or consent of the instructor

CHBI 408 / PROSES MODELLEME, DİNAMİK VE KONTROL

Kimyasal ve biyolojik süreçlerin modellenmesi ve bilgisayar ortamında simülasyonları. Kontrol sistemlerin tasarımı ve uygulamaları.
Credits: 3
Prerequisites: CHBI. 303

CHBI 409 / BİYOMATERYALLER

Organik ve inorganik biyomalzemelerin (polimer, metal, seramik) özellikleri. Moleküllerin ve hücrelerin biyomalzemelerle interaksiyonları. Biyomalzemelerin vücutla uyumluluğu. Yapay organların biyolojik duyarlılığı.
Credits: 3
Prerequisites: (MBGE. 200 and (CHEM. 102 or CHEM. 103)) or consent of the instructor

CHBI 410 / ENDÜSTRİYELMİKROBİYOLOJİ

Endüstriyel mikrobiyolojinin uygulama alanları, mikroorganizmaların izolasyonu, seçimi ve kültür muhafazası, mikroorganizmaların gelişme parametreleri ve fermantasyon teknolojisindeki önemi, organik. asitler, amino asitler, vitaminler ve enzimlerin fermantasyon ile üretilmesi, genetik modifikasyon ve uygulamaları, starter kültürlerin özellikleri ve gıda endüstrisinde kullanımı, endüstriyel enzimler ve uygulama alanları, alkollü içkiler, geleneksel fermente ürünler.
Credits: 3
Prerequisites: CHBI. 300 or consent of the instructor

CHBI 411 / SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ

Enerji üretim tekniklerinin incelenmesi; günümüzde kullanılan enerjilerin çevre ve ekonomiye olan etkileri; Su gücü, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, gelgit enerjisi, okyanus ısıl enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, enerji depolama. Enerji üretim sistemlerinin günümüzde sürdürülebilir olması anlamında incelemeler.
Credits: 3
Prerequisites: CHBI. 204 or consent of the instructor

CHBI 412 / YÜZEYLERDE KATALİZ İŞLEMLERİ

Yüzeye adzorpsiyon, adzorpsiyonda yapısal ve dinamik süreçler, adzorpsiyon termodinamiği, katalizör karakterizasyon metotları, gözenek yapıları ve yüzey alanı, kataliz için yüzey kimyası, metaller, çok iyi dağılmış katalizörler, enerji üretimi ağırlıklı endüstriyel örnekler
Credits: 3

CHBI 415 / RAFİNERİ TEKNOLOJİLERİ

Ham petrolün ve biokütlenin rafineri işlemleri; ham petrol için distilasyon, katalitik ve termal kırma, yakıt iyileştirme ve diğer yan ürün işlemleri, biokütle için gazlaştırma, piroliz, transesterleştirme, yoğunlaştırma işlemleri; rafineri işlemleri için ekonomik ve çevresel etkenler.
Credits: 3

CHBI 416 / BİOTEKNOLOJİ

Rekombinant DNA teknolojisi; enzimler ve biyomoleküller; moleküler genetik; mikroorganizmaların ticari kullanım alanları; biyoayrışma teknikleri; transgenik teknolojisi; Gen terapisi; Biyoyoteknolojinin çevre, tarım ve ilaç sektöründe uygulamaları
Credits: 3
Prerequisites: MBGE. 200 or consent of the instructor

CHBI 417 / İLAÇ TASARIMI

İlaç tasarımı, hastalığa neden olan bir hedefin (DNA, RNA, proteinler) aktivitesini durdurmak için belirli bir bölgeye yapışacak uygun bir ilaç molekülü oluşturma yöntemidir. Bu derste, böyle bir molekülün bilgisayar ortamında elde edilişi ele alınacaktır. İşlenecek konular: Hedef üzerindeki aktif bölgenin tayini. İlaç-reseptör etkileşmelerini kontrol eden kuvvetler. İlaç kütüphanelerinin taranması yöntemleri. İlaç yapışma enerjilerinin tayini için değişik yazılımların kullanılması. Kılavuz molekülün elde edilmesi ve geliştirilmesi. Başarılı ve başarısız olmuş ilaçların incelenmesi.
Credits: 3

CHBI 420 / BİOMOLEKÜLER YAPI,FONKSİYON VE DİNAMİĞİ

Biyomoleküllerin yapı, işlev ve dinamikleri arasındaki ilişkiler. Biyomoleküller ile ilgili veri tabanlarının incelenmesi ve hesaplamalı yöntemlerin moleküler etkileşimlerin ve ağlarının incelenmesindeki uygulaması. Hesaplamalı modelleme yöntemlerinin ve dinamiklerinin incelenmsi.
Credits: 3

CHBI 427 / ROKET İTKİ SİSTEMLERİ

Roket tepki sistemlerinin tasarım ve analizi. Roket sistemlerindeki temel fizik ve kimya prensipleri işlenecektir. Dersin konsantrasyonu kimyasal roketler üzerine olacak ve sıvı, katı, hybrid sistemlerin tasarım ve analizini içerecektir. Elekrik ve nükleer roket sistemleri de ders kapsamı dahilindedir. Ayrıca fırlatma sistemlerinin temel tasarım ve optimizasyon ilkeleri ile yörünge hesaplamaları işlenecek konular arasındadır.
Credits: 3
Prerequisites: MECH. 302 or CHBI. 302 or consent of the instructor

CHBI 431 / KİMYASAL VE BİYOLOJİK PROSESLERİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

Kimyasal ve biyolojik sistemlerin modellenmesi. Kararlı ve geçiçi hal modellemesi ve simülasyonu. MATLAB ile uygulama örnekleri. Stokiyometrik ilişkiler ve değişmeler, kinetik modelleme, reaktörler, faz denge hali, kademeli temas sağlayan ayırma işlemleri, kütle aktarım hızları, difüzyon ve konveksiyon ile kütle aktarımı, parametre bulma.
Credits: 3

CHBI 438 / MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER VE YÜZEY KUVVETLERİ

Biolojik ve sentetik nano-yapıların kendiliğinden organizasyonunu belirleyen moleküller arası kuvvetler. Güçlü ve zayıf thermodinamik açıdan incelenmesi. Kendiliğinden Organize olan sistemler: Miceller, Bilayerlar, ve Biyolojik zarlar. Bu tip sistemlerin hesaplamalı yöntemlerle incelenmesi.
Credits: 3
Prerequisite: CHEM. 302 or consent of the instructor

CHBI 484 / DOKU MÜHENDİSLİĞİ

Moleküler, hücresel ve doku mühendisliğinin temel prensiplerini ve uygulamaları. Temel doku mühendisliği teknikleri. Doku mühendisliği prensiplerinin problemlerin çözümü için kullanmaılması. Doku mühendisliği kullanılarak geliştirilmiş cihaz veya malzemelerin organ nakli metotları. Hücre ve yapı iskelesi hazırlamanın yöntemleri. Seçilen büyüme faktörlerinin ve genlerinin yapı iskelesine dahil etmenin mantığı.
Credits: 3

CHBI 485 / MOLEKÜL MODELLEME VE SİMÜLASYONLARI

Kimya mühendisliği uygulamalarında molekül modellemenin temel prensipleri; nano gözenekli yapılarda yüzeye tutunma ve difüzyonun moleküler simülasyonu; molekül dinamiklerinin gas taşınım simülasyonunda uygulanması; Monte Carlo yöntemlerinin denge ayırımlarında uygulanması, molekül modelleme ile zeolit ve metal-organik yapıların gas muhafazası için modellenmesi.
Credits: 3
Prerequisite: CHBI. 204 or consent of the instructor

CHBI 491 / PROJE

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir kimya ve biyoloji mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.
Credits: 4
Prerequisite: CHBI. 403 or consent of the instructor

CHBI 501 / TAŞINIM OLAYLARI

Akışkanlar mekaniği; momentum transferi ve hız dağılımları; sabit sıcaklıktaki sistemlerde enerji ve kütle transferi; sıcaklık ve konsantrasyon dağılımları; kimyasal tepkimeler içeren kütle transferi; kimyasal ve biyolojik sistemlere uygulamaları.
Credits: 3

CHBI 502 / İLERİ REAKSIYON MÜHENDISLIĞI


Credits: 3

CHBI 503 / İLERİ TERMODİNAMİKLER

Klasik termodinamik, entalpi, entropi, serbest enerji, denge konumlari, istatistik termodinamige giris, malzemele ozelliklerinin tanimlanmasi. Kinetik surecler. Isi, kutle ve enerji difuzyonu. Dinamik surecler ve donusumler.
Credits: 3

CHBI 504 / İLERI TERMODINAMIK


Credits: 3

CHBI 505 / POLIMER MÜHENDISLIĞI

Kuçük moleküllerle polimerlerin farklılıkları, termosetler, termoplastlar, moleküler yapı ve özellikler arasındaki ilişkiler, belli başlı polimerler, çok moleküllü yapılar, kompozıtler, kopolimerler.
Credits: 3

CHBI 506 / BİOİNFORMATİK

Polimer sentezi ve özellikleri. Polimer reolojisi, fabrikasyon metodlari ve mühendislikteki uygulamalar.
Credits: 3

CHBI 507 / İLERI KÜTLE TRANSFERI


Credits: 3

CHBI 509 / TEMEL ÇEVRESEL TEKNOL.


Credits: 3

CHBI 510 / ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ

Mikrobiyal fizyolojiye giriş; mikroorganizmalarda metabolik yolaklar ve ürünler; Endüstride kullanılan mikroorganizmalar; Endüstriyel düzeyde mikroorganizma büyütme teknikleri
Credits: 3

CHBI 511 / SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ

Enerji üretim tekniklerinin incelenmesi; günümüzde kullanılan enerjilerin çevre ve ekonomiye olan etkileri; Su gücü, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, gelgit enerjisi, okyanus ısıl enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, enerji depolama. Enerji üretim sistemlerinin günümüzde sürdürülebilir olması anlamında incelemeler.
Credits: 3

CHBI 512 / YÜZEYLERDE KATALİZ İŞLEMLERİ

Yüzeye adzorpsiyon, adzorpsiyonda yapısal ve dinamik süreçler, adzorpsiyon termodinamiği, katalizör karakterizasyon metotları, gözenek yapıları ve yüzey alanı, kataliz için yüzey kimyası, metaller, çok iyi dağılmış katalizörler, enerji üretimi ağırlıklı endüstriyel örnekler
Credits: 3

CHBI 515 / RAFİNERİ TEKNOLOJİLERİ

Ham petrolün ve biokütlenin rafineri işlemleri; ham petrol için distilasyon, katalitik ve termal kırma, yakıt iyileştirme ve diğer yan ürün işlemleri, biokütle için gazlaştırma, piroliz, transesterleştirme, yoğunlaştırma işlemleri; rafineri işlemleri için ekonomik ve çevresel etkenler.
Credits: 3

CHBI 516 / BİOTEKNOLOJİ

Rekombinant DNA teknolojisi; enzimler ve biyomoleküller; moleküler genetik; mikroorganizmaların ticari kullanım alanları; biyoayrışma teknikleri; transgenik teknolojisi; Gen terapisi; Biyoyoteknolojinin çevre, tarım ve ilaç sektöründe uygulamaları
Credits: 3

CHBI 517 / İLAÇ TASARIMI

İlaç tasarımı, hastalığa neden olan bir hedefin (DNA, RNA, proteinler) aktivitesini durdurmak için belirli bir bölgeye yapışacak uygun bir ilaç molekülü oluşturma yöntemidir. Bu derste, böyle bir molekülün bilgisayar ortamında elde edilişi ele alınacaktır. İşlenecek konular: Hedef üzerindeki aktif bölgenin tayini. İlaç-reseptör etkileşmelerini kontrol eden kuvvetler. İlaç kütüphanelerinin taranması yöntemleri. İlaç yapışma enerjilerinin tayini için değişik yazılımların kullanılması. Kılavuz molekülün elde edilmesi ve geliştirilmesi. Başarılı ve başarısız olmuş ilaçların incelenmesi.
Credits: 3

CHBI 530 / SİSTEM BİYOLOJİSİ

Yaşayan sistemlerdeki moleküler şebekelerin sayısal olarak anlatımı. Büyük ölçekli teknolojiler (genom dizinleri, DNA mikroçiplerini, proteomiks ve ilaç tasarımı), transkripsiyonel kontrol şebekeleri, sentetik biyoloji ve sinir ağları. Bu konular giriş seviyesindeki moleküler ve yapısal biyoloji, termodinamik, istatistik ve otomatik öğrenme dersleri ile desteklenecektir.
Credits: 3

CHBI 531 / KİMYASAL VE BİYOLOJİK PROSESLERİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

Kimyasal ve biyolojik sistemlerin modellenmesi. Kararlı ve geçiçi hal modellemesi ve simülasyonu. MATLAB ile uygulama örnekleri. Stokiyometrik ilişkiler ve değişmeler, kinetik modelleme, reaktörler, faz denge hali, kademeli temas sağlayan ayırma işlemleri, kütle aktarım hızları, difüzyon ve konveksiyon ile kütle aktarımı, parametre bulma.
Credits: 3

CHBI 584 / DOKU MÜHENDİSLİĞİ

Moleküler, hücresel ve doku mühendisliğinin temel prensiplerini ve uygulamaları. Temel doku mühendisliği teknikleri. Doku mühendisliği prensiplerinin problemlerin çözümü için kullanmaılması. Doku mühendisliği kullanılarak geliştirilmiş cihaz veya malzemelerin organ nakli metotları. Hücre ve yapı iskelesi hazırlamanın yöntemleri. Seçilen büyüme faktörlerinin ve genlerinin yapı iskelesine dahil etmenin mantığı.
Credits: 3

CHBI 585 / MOLEKÜL MODELLEME VE SİMÜLASYONLARI

Kimya mühendisliği uygulamalarında molekül modellemenin temel prensipleri; nano gözenekli yapılarda yüzeye tutunma ve difüzyonun moleküler simülasyonu; molekül dinamiklerinin gas taşınım simülasyonunda uygulanması; Monte Carlo yöntemlerinin denge ayırımlarında uygulanması, molekül modelleme ile zeolit ve metal-organik yapıların gas muhafazası için modellenmesi.
Credits: 3
Prerequisite: CHBI. 204 or consent of the instructor