Ders Tanımları

COMP 106 / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ İCİN AYRİK MATEMATİK

Mantık, matematiksel akıl yürütme, kümeler, fonksiyonların büyüme hızı, algoritma karmaşıklık analizi, sayı kuramı, matematiksel tümevarım, kombinatorik, yineleme, çıkaran fonksiyonlar, bağıntılar, çizgeler ve hesaplama modelleri konularını içeren bir giriş dersi.
Credits: 3

COMP 110 / MATLAB İLE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

COMP 110 bilgisayar programlamada ilk derstir. Dersin amacı özellikle bilimsel hesaplama ve veri işleme üzerinde durularak, Matlab ile bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme prensiplerinin tanıtılması. Başlıca konular, bilgisayar bilgileri ve düzenlenmesi, bileşenleri, işleticileri, ifadeleri, veri tipleri, diziler, matrisler; şartlı ve tekrarlı kontrol cümleleri; modüler programlama, yerleşik ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar; sözce (dizi) işlemeleri; metin ve ikili dosya işleme; yapılar; hata taramaları; verilerin çizimi ve görsel yapılar; grafik kullanıcı ara yüzleri.
Credits: 3

COMP 130 / PROGRAMLAMAYA GİRİŞ (JAVA)

Bu ders, Java programlama dili ile programlamaya giriş dersidir. Bu derste Java"nın yapısal programlama dili olma özelliği üzerinde durulmakta ve nesneye dayalı yönü üzerine ağırlık verilmemektedir. İkinci yönüne, sadece öğrencilerin standart Java kütüphanelerini genel işlemelerde kullanılabilecekleri kadar değinilmektedir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler algoritmik düşünce ve yapısal programlamada sağlam bir temel edinecek ve temel, genel hesaplamalı işlemleri kolaylıkla ve etkili bir şekilde uygulayabileceklerdir.
Credits: 3

COMP 131 / PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Komutsal programlama dillerine giriş. Program derleme ve çalıştırma. Kontrol komutları. Koşullu komutlar, döngü yapıları. Metotlar ve fonksiyonlar. Özyineleme. Temel algoritmik teknikler. Dizilimler. Soyut Veri Tipleri. Sınıflar, Nesneler. Türeme. Dizgiler ve Karakterler. Yineleme. Paketler. Erişim ve Görünürlük Kontrolü. Kural Dışı Durumlar. Dosyalar ve Akımlar. Seçilmiş Standard Paketler ve Yardımcılar. Görsel Kullanıcı Arayüzlerine Giriş.
Credits: 3

COMP 132 / LERİ PROGRAMLAMA

Ileri programlama teknikleri ve geniş ölçekli programlama. Türeme ve Tür Sıradüzenleri. Çok-biçimlilik. Nesne-Yönelimli Programlama. Kodların yeniden kullanımı. Görsel Kullanıcı Arayüzleri. İleri sınıf ve model kütüphaneleri. Alt seviye dillere giriş . İşaretçiler (göstericiler) ve referanslar. Kaynak yönetimi: Dinamik bellek atama, bellek yönetimi. Sanal fonksiyonlar.
Credits: 3
Prerequisites: COMP. 131 or Comp 130 or consent of the instructor

COMP 200 / BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ YAPISI VE İŞLENMESİ

Temel yazılım kavramlarına giriş. Büyük yazılım sistemlerindeki karmaşıklığın kontrol edilmesi. İşlem ve veriler üzerine soyutlamalar. Birimsellik, nesneler ve durumlar. Makine modelleri, derleyiciler ve yorumlayıcılar. Haftalık yüklü yazılım ödevleri bu dersin önemli bir parçasıdır. Eşzamanlılık.
Credits: 3
Prerequisites: COMP. 106 or consent of the instructor

COMP 202 / VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR

Basit veri yapıları, algoritmalar ve onların karmaşıklık incelemesi. Liste, yığın, kuyruk, öncelikli kuyruk, harita, ağaç, dengeli ağaç, anahtarlı tablo, bellek yığını, atlamalı liste, önekli ağaç. Basit arama, seçme, sıramala ve çizge algoritmaları. Özyineleme.
Credits: 3
Prerequisites: (COMP. 106 or COMP. 201) and (COMP. 130 or COMP. 131)

COMP 230 / MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİ İÇİN C PROGRAMLAMA

Bu dersin amacı C programlama dilini kullanarak mühendislik problemleri için çözüm oluşturabilme ve tasarım yapabilme yetisinin geliştirilmesidir. Ders öncelikle C programlama dilinin yazım kuralları, veri tipleri, döngüler, akış şeması tasarımı, fonksiyon yazma ve modüler programlama, dizge ve karakterler (arama, sıralama işlemleri), diziler ve temel dizi işlemleri konularını ele alır. Dersin ikinci kısmında elektrik devre analizi, sayısal işaret işleme, yapay zeka, finans ve veri analizi konularında uygulamalar ele alınmaktadır.
Credits: 3

COMP 291 / YAZ STAJI I

İkinci yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.
Credits: 0

COMP 301 / PROGRAMLAMA DİLLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR

Programlama dillerinde yaklaşımlar ve kavramlar (C++, Java, Ada, List, ML, Prolog). Programların yapısal ve anlamsal özellikleri. Veri, tür, ve değişken kavramları. Yordam ve parametre kavramları. Soyutlama, kalıtım. Koşut zamanlılık. İşlevsel, nesneye yönelik, mantıksal dillerden örnekler.
Credits: 3
Prerequisite: COMP. 200

COMP 302 / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Yazılım geliştirmede kullanılan metodların ve araçların gözden geçirilmesi. Nesneye yönelik tasarım ve açık yazılım mimarileri. Gereksinim analizi, tasarım, gerçekleştirim, sınama, bakım ve yönetim. Mühendislik uygulamaları.
Credits: 3
Prerequisite: COMP 132, COMP. 202 or consent of the instructor

COMP 303 / BİLGİSAYAR MİMARİSİ

Bilgisayarların donanım yapısı. Bilgisayarı oluşturan bileşenler ve işlevleri. Komut setleri, komut formatları, adres tipleri. Ardışık düzen yapısı ve hataları. Komut düzeyinde paralellik. Makina kodları. Veri yolları ve mikro-programlanmış kontrol. Bilgisayar aritmetiği. Bellek hiyerarşisi, ön bellek organizasyonu, sanal bellek. Paralel mimariler.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 204 or consent of the instructor

COMP 304 / İŞLETİM SİSTEMLERİ

İşletim sistemleri kavramlarına giriş, süreç yönetimi, bellek yönetimi, görüntü bellek, giriş-çıkış ve aygıt yönetimi, dosya sistemleri, iş planlama, iş parçacığı, süreç senkronizasyonu, kilitlenme, kesinti yapıları, işletim sistemleri örnekleri.
Credits: 3
Prerequisite: (COMP. 132 and COMP. 303) or consent of the instructor

COMP 305 / ALGORİTMALAR& KARMAŞIKLIK

Zaman Cevabı, DZD Sistemlerın Durağan-Durum Analizi ve Kararlılığı, Doğrusal Geribeslemeli Sitemler, Geribeslemenin Uygulamaları ve Sonuçları. Doğrusal geribeslemeli sistemlerin kök-yereğrisi analizi. Kök-yereğrisi kullanarak PID kontol tasarımı. Haberleşme temelleri. Genlik Modülasyonu. Sinüs biçimli AM için demodülasyon. Frekans-Ayrımlı-Çoğullama. Faz ve Frekans Modülasyonu. Sayısal Haberleşmeye Başlangıç. Darbe genlik modülasyonu. Zaman-Ayrımlı-Çoğullama.
Credits: 3
COMP 202

COMP 306 / VERİ-TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

Veri yönetim sistemlerine giriş, dosya yapıları, organizasyonu ve işleme, ardışık dosyalar, direk dosyalar, sıralama/birleştirme, dizinli ve anahtarlı dosyalar, ilişkisel veri modelleme, mantıksal veri-tabanı tasarımı, öğeler ve öğeler arası ilişkilerin modellenmesi, veri tanımlama ve sorgulama dilleri.
Credits: 3
Prerequisite: COMP. 202 or consent of the instructor

COMP 317 / GÖMÜLÜ SİSTEMLER

Mikro-işlemci yapı ve işleyiş temelleri; veriyolu organizasyonu; komut kümesi; adresleme yöntemleri; saat ve zamanlama analizleri; iş kesme altprogramları; bellek (RAM ve ROM); DMA, seri ve parallel giriş/çıkış; çevirici dili ile programlama.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 204 or consent of the instructor

COMP 319 / MOBİL CİHAZ PROGRAMLAMA

Bu ders, mobil cihazlar uzerinde yazilim ortamlari ve dillerini kapsamaktadır. Mobil cihaz mimarisi ve yazılım geliştirme ortamları, MIDP Uygulama Modeli, Kullanıcı Arayüzü Kütüphaneleri, Yüksek Seviye Kullanıcı Arayüzü Bileşenleri, Alçak Seviye Kullanıcı Arayüzü Kütüphaneleri, MIDP veritabanı kütüphaneleri. Mobil cihaz işletim sistemi ortamları ve Symbian, Android, Mobile Windows, iPhone işletim sistemleri derste işlenmektedir.
Credits: 3
Prerequisite: COMP. 202 or COMP. 132 or consent of the instructor

COMP 341 / YAPAY ZEKAYA GİRİŞ

İnsan usuna hesaplama bakış açısından anlama ve sonuç çıkaran, öğrenen ve uyan uygulamalı sistemleri inşa etme amacı ile yapay usa lisans üstü seviyede bir giriş. Dil, görme, robotik, oyun oynama konularındaki önemli çalışmaların makine öğrenme tekniklerine öncelik vererek incelenmesi.
Credits: 3
Prerequisite: COMP. 202 or consent of the instructor

COMP 350 / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

COMP 351 / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

COMP 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA


Credits: 3

COMP 391 / YAZ STAJI II

Üçüncü yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.
Credits: 0

COMP 404 / SAYISAL KONUŞMA VE SES İŞLEME

Ses ve konuşma sistemleri, fonetik ve fonoloji bilgisi, konuşma işareti özellikleri ve tanımları, perde ve formantların rolu, perde ölçekli ve zaman ölçekli konuşma değiştirmeleri, konuşma kodlama yöntemleri ve internet üzerinden konuşma iletişimi (VoIP) sistemleri, örgü ve konuşma tanıma ana yöntemleri, konuşma tanıma için arama algoritmaları.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 201 or consent of the instructor

COMP 408 / BİLGİSAYARLA GÖRME VE GÖRÜNTÜ TANIMA

Bilgisayar sistemlerinde hesaba dayalı görsel algılama modelleri ve bunların gerçekleştirimi. İmge oluşumu; kenar, köşe ve sınır çıkarımı; bölütleme, eşleştirme, örüntü tanıma ve sınıflandırma teknikleri; üç boyutlu görme: izdüşüm geometrisi, kamera kalibrasyonu, stereo/silüet/tonlama bilgisinden şekil, model tabanlı 3B nesne tanıma; renk, doku, radyometri ve BDRF; devinim analizi.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 201 or consent of the instructor

COMP 410 / BİLGİSAYAR GRAFİĞİ

Üç boyutlu bilgisayar grafiği kuramı ve uygulamaları. Grafik sistemleri ve modelleri; geometrik gösterimler ve dönüşümler; grafik programlama; girdi ve etkileşim; bakma ve izdüşüm; bileştirme ve karıştırma; ışıklandırma ve renk modelleri; tonlama; doku yapıştırma; canlandırma; görsel gerçekleme; sıradüzensel ve nesne yönelimli modelleme; sahne çizgeleri; 3B geriçatım ve modelleme.
Credits: 3
Prerequisite: COMP. 202 or consent of the instructor

COMP 415 / DAĞITIK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ

Dağıtık bilgisayar ve işletim sistemleri, tasarım kavramları, süreç eşzamanlaması ve kilitlenme, çoklu kullanım, iletişim protokolleri, dağıtık sistemlerde eşzamanlama, zaman yönetimi, mantıksal zamanlama, tutarlı genel durumlar, seçim algoritmaları, karar ve eşgüdüm protokolleri, çoğa dağıtım modeli, koşutzaman denetimi, kayıp kurtarımı, hata toleransı, güvenlik.
Credits: 3
Prerequisite: COMP. 304 or consent of the instructor

COMP 416 / BİLGİSAYAR AĞLARI

Veri iletimi ve bilgisayar ağlarının temelleri, ISO/OSI referans modeli, veri bağlantı, ağ ve aktarım katmanları, TCP/IP protokol takımı, eşzamanlı ve eşzamansız iletişim, veri bağlantı denetimi, geniş alan ağları, yönlendirme, tıkanıklık denetimi, yerel alan ağları, iletişim mimarisi ve aktarım protokolleri, dağıtık uygulamalar.
Credits: 3
Prerequisite: COMP. 132 or consent of the instructor

COMP 428 / KABLOSUZ AĞLAR

Kablosuz ağ uygulamaları, kablosuz kanal ve iletişim temelleri, ortam erişim kontrolü protokolü, yönlendirme protokolü, topoloji kontrolü, zaman senkronizasyonu, veri merkezli ağ, kablosuz haberleşme standartları.
Credits: 3

COMP 429 / PARALEL PROGRAMLAMA

Temel koşut-zaman kavramları. Paralel mimariler, çok çekirdekli işlemciler, heterojen sistemler, ortak bellek ve dağıtık bellek mimarileri. Paralel programlama modelleri ve dilleri. Çok-örgülü, mesaj geçirme, veri güdümlü, veri paralel programlama. Paralel program tasarımı, ayrışma, tanesellik ölçüsü, yerellik, iletişim, yük dağılımı ve asekron programlama. Performans modelleme, paralelleştirmenin getirdiği ek yükler.
Credits: 3
Prerequisite: COMP. 132

COMP 434 / BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ

Bilgisayar güvenliği teknikleri, geleneksel şifreleme, açık anahtarlı şifreleme sistemi, anahtar yönetimi, ileti doğrulama, kıyım fonksiyonu ve algoritmaları, sayısal imza, doğrulama protokolleri, erişim denetim mekanizmaları, ağ güvenlik pratiği, TCP/IP güvenliği, Web güvenliği, SSL, hizmeti-engelleme saldırıları, izinsiz giriş sezme, virüsler.
Credits: 3

COMP 437 / AKILLI KULLANIM BİLGİSAYAR ARAYÜZLERİ

Akıllı İnsan-Bilgisayar Arayüzleri'nin bilgisayarlı görme, öğrenme, örüntü tanıma, yapay zeka teknolojileri kullanarak tasarımı, gerçekleştirimi, test edilmesi. Destekleyici metodlar (sınıflandırma, regresyon, çok kipli bilgi birleştirme, nesne tanıma); teknolojiler (bakış takibi, hareket tanıma); donanımlar (dokunsal araçlar, kalem temelli bilgi giriş araçları, kamera ve mikrofon dizileri).
Credits: 3
Prerequisite: (COMP. 130 or COMP. 131) or consent of the instructor

COMP 441 / MAKİNE ÖĞRENİMİ

Makine öğrenimi ve veri madenciliği alanlarına istatistik bakış açısından giriş. Makine öğrenimi deneyim ile otomatik olarak iyileşen bilgisayar yazılımlarının incelenmesidir. Biyolojiden finansa ve dilbilime kadar birçok değişik alanda yaratılan çok miktardaki veri makine öğrenimi araç ve yöntemlerinin iyi anlaşılmasını zorunlu kılmaktadır. İncelenen konular arasında regresyon, sınıflama, çekirdek yöntemleri, model seçimi ve değerlendirilmesi, arttırma, sinir ağları, destek vektör makineleri, en yakın komşu ve denetlenmeyen öğrenme
Credits: 3

COMP 442 / DOĞAL DİL İŞLEME

Doğal dil işlemede temel kavramlar ve güncel araştırmalar. Dil verilerini işleyen algoritmalar. İnsan dilinin bilişimsel özellikleri. Bicımbirimsel, sözdizimsel ve anlamsal seviyelerde analiz. Büyük derlem kullanımı, istatistiksel analiz ve öğrenme algoritmaları gibi modern sayısal tekniklerin öğrenme, anlam belirsizliği, cümle çözümleme gibi problemlere uygulanması. Otomatik tercüme ve soru cevaplama gibi uygulamalar.
Credits: 3
Prerequisite: COMP. 341 or consent of the instructor

COMP 443 / ÇAĞDAŞ KRİPTOLOJİ

Kriptolojik sistemlere giriş. Simetrik şifreleme, açık anahtar mucizesi, tek-yönlü fonksiyonlar, kıyım fonksiyonları, rastgele sayılar, sayısal imzalar, sıfır-bilgi ile kanıtlama, çağdaş kriptosistemler, çok-ortaklı hesaplama. Kriptoloji uygulamaları, internette alışveriş, BitTorrent görevdeş dosya paylaşım sistemi, bazı eski şifreleme algoritmalarını kırılması.
Credits: 3
Prerequisite: COMP. 106 or consent of the instructor

COMP 446 / ALGORİTMA TASARIMI VE İNCELEMESİ

Veri yapıları, algoritmalar ve ilgili hesaplama karmaşıklıkları.Sönüşür (asimtotik) karmaşıklık ölçütleri. Çizge gösterimleri ve algoritmaları. Çizgelerde dolaşma ve arama. Yönlü çizgeler ve topolojik sıra. Ormanlar ve ağaçlar. Minimum kapsayan ağaç. İki-kısımlı uydurma. Birleşim-aramalı veri yapıları. Yığıtlar. Kıyım algoritmaları. Amortize edilmiş karmaşıklık analizi. Eniyileme algoritmaları. Dinamik programlama. Fırsatçı algoritmalar. En kısa yol algoritmaları. Ağ akışı. Rasgele algoritmalar. Doğrusal programlamaya giriş. NP-completeness kavramına giriş. Karar-verme problemleri. Doğal NP-complete problemler ve yaklaşım algoritmaları. Matris gösterimleri ve algoritmaları.
Credits: 3
Prerequisite: COMP. 202 or consent of the instructor

COMP 450 / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3
Prerequisite: COMP. 303 or consent of the instructor

COMP 451 / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

COMP 470 / BİOİNFORMATİK VE BİLİŞİMSEL BİOLOJİ ALGORİTMALARI

Biyolojik sistemlerin incelenmesi icin algoritmalar, modeller, veritabanlari. Sekans analizi, karsilastirmalar, veri tabanlarinda benzerlik eslestirmeleri. Filogenetik soy agaclari. Protein dizilerinde kaliplar bulma. Protein uc boyutlu yapi tayini. Homoloji modellemesi, protein katlanma problemi. Simulasyon yontemleri. Proteinler arasi etkilesmeler. Network cesitleri. Sinyal networkleri icin veri tabanlari ve modellemeler. Sinyal netorkleri icin veru madenciligi.
Credits: 3

COMP 489 / YAZİLİM GÜVENİLİRLİĞİ: BELİRTİM, SİNAMA VE DOĞRULAMA

Yazılım güvenilirliğini sağlama amaçlı araç ve teknikler. Belirtim yöntemleri ve dilleri. Modelleme araçları ve dilleri. Birim ve birleştirme sınamaları. Otomatik sınama ve doğrulama araçları ve algoritmaları. Programların ve koşturmaların matematiksel temsili. Hoare mantığı. Modüler kontratlar ile belirtim yazma: İlk- ve son-durum belirtimleri, döngü ve nesne değişmezleri. Sahiplik sistemleri. Otomatik sınama senaryosu üretimi. Model-tabanlı sınama. Sınama yeterliği için kapsama ölçütleri. Güvenilir yazılım için tip ve etki sistemleri. Yazılım model sınayıcılar. Durağan çözümleme. Koşut-zamanlı/çok-örgülü programlar. Koşut-zamanlı programlar için doğruluk kriterleri: yarış durumları, bölünmezlik, sıralanabilirlik ve dizilebilirlik. Koşut-zamanlı programlar için sınama, doğrulama ve hata ayıklama araçları.
Credits: 3

COMP 491 / BİTİRME PROJESİ I

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir bilgisayar mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı, uygulaması ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine de ağırlık verilir.
Credits: 4
Prerequisite: (COMP. 202 and COMP. 302) or consent of the instructor

COMP 492 / BİTİRME PROJESİ II

Bilgisayar Mühendisliği alanında edinilen bilgilerin endüstri uygulaması olan bir proje çerçevesinde hayat geçirilmesi. Proje çalışması bir öğretim üyesi danışmanlığında olmak koşulu ile bireysel olarak yapılabileceği gibi grup olarak da yapılabilir.
Credits: 3

COMP 504 / SAYISAL KONUŞMA VE SES İŞLEME

Ses ve konuşma sistemleri, fonetik ve fonoloji bilgisi, konuşma işareti özellikleri ve tanımları, perde ve formantların rolu, perde ölçekli ve zaman ölçekli konuşma değiştirmeleri, konuşma kodlama yöntemleri ve internet üzerinden konuşma iletişimi (VoIP) sistemleri, örgü ve konuşma tanıma ana yöntemleri, konuşma tanıma için arama algoritmaları.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 201 or consent of the instructor

COMP 506 / SAYISAL İMGE VE VİDEO İŞLEME

Çok boyutlu örnekleme teoreminin, örtüşmenin ve nicemlemenin tekrarı. Rengin, insan görme sisteminin, 2-D öbek dönüşümünün, DFT, DCT ve dalgacık, imge süzgeçleme, ayrıt sezimi, iyileştirme ve onarımın temelleri. Temel video dosyası biçimleri, değişik sayısal video uygulamaları için çözünürlükler ve bit hızları. 2D ve 3D modeller kullanılarak devinim çözümlemesi ve kestirimi. Gürültünün çıkarılması, binişmenin kaldırılması ve çözünürlük iyileştirmesi için devinimi dengelenmiş süzgeçleme yöntemleri. JPEG/JPEG2000 ve MPEG1/2 ve 4 ü de içeren sayısal imge ve video sıkıştırma yöntemleri ve standartları. İçeriğe bağlı imge ve video indeksleme ve MPEG-7.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 303 or consent of the instructor

COMP 508 / BİLGİSAYARLA GÖRME VE GÖRÜNTÜ TANIMA

Bilgisayar sistemlerinde hesaba dayalı görsel algılama modelleri ve bunların gerçekleştirimi. İmge oluşumu; kenar, köşe ve sınır çıkarımı; bölütleme, eşleştirme, örüntü tanıma ve sınıflandırma teknikleri; üç boyutlu görme: izdüşüm geometrisi, kamera kalibrasyonu, stereo/silüet/tonlama bilgisinden şekil, model tabanlı 3B nesne tanıma; renk, doku, radyometri ve BDRF; devinim analizi.
Credits: 3

COMP 510 / BİLGİSAYAR GRAFİĞİ

Üç boyutlu bilgisayar grafiği kuramı ve uygulamaları. Grafik sistemleri ve modelleri; geometrik gösterimler ve dönüşümler; grafik programlama; girdi ve etkileşim; bakma ve izdüşüm; bileştirme ve karıştırma; ışıklandırma ve renk modelleri; tonlama; doku yapıştırma; canlandırma; görsel gerçekleme; sıradüzensel ve nesne yönelimli modelleme; sahne çizgeleri; 3B geriçatım ve modelleme
Credits: 3
Prerequisite: COMP. 202 or consent of the instructor

COMP 513 / BİLİŞİM KURAMI

Entropi, bağıl entropi ve karşılıklı bilgi miktarı; sonuşurda eşbölüntü kuramı; rastgele bir sürecin entropi hızları; veri sıkıştırma; Kolmogorov karmaşıklığı; kanal sığımı; ayrımsal entropi; Gauss kanalı; en yüksek entropi ve spektral kestirim; hız bozulum kuramı, ağ bilişim kuramı.
Credits: 3

COMP 515 / DAĞITIK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ

Dağıtık bilgisayar ve işletim sistemleri, tasarım kavramları, süreç eşzamanlaması ve kilitlenme, çoklu kullanım, iletişim protokolleri, dağıtık sistemlerde eşzamanlama, zaman yönetimi, mantıksal zamanlama, tutarlı genel durumlar, seçim algoritmaları, karar ve eşgüdüm protokolleri, çoğa dağıtım modeli, koşutzaman denetimi, kayıp kurtarımı, hata toleransı, güvenlik.
Credits: 3
Prerequisite: COMP. 304 or consent of the instructor

COMP 528 / KABLOSUZ AĞLAR

Kablosuz ağ uygulamaları, kablosuz kanal ve iletişim temelleri, ortam erişim kontrolü protokolü, yönlendirme protokolü, topoloji kontrolü, zaman senkronizasyonu, veri merkezli ağ, kablosuz haberleşme standartları.
Credits: 3

COMP 529 / PARALEL PROGRAMLAMA

Temel koşut-zaman kavramları, gerekirci olmamak, bölünmezlik, yarış durumları, eşzamanlama, birbirini dışlama. Paralel mimariler, çok çekirdekli işlemciler, dağıtık bellek mimariler. Paralel programlama modelleri ve dilleri, çok-örgülü, mesaj geçirme, veri güdümlü, veri paralel programlama. Paralel program tasarımı, ayrışma, tanesellik ölçüsü, yerellik, iletişim, yük dağılımı. Paralel programlama desenleri, yapısal, işlemsel, strateji, koşut-zamanlı yürütme desenleri. Başarım modelleme, paralelleştirmenin getirdiği ek yükler.
Credits: 3

COMP 532 / MULTIMEDIA COMMUNICATIONS

Çokluortam (resim, video ve ses) kaynak kodlama ve sıkıştırma teknikleri ve standartları (MPEG, JPEG, H26X) özeti; Haberleşme ve ağ mimarilerinin özeti; Servis kalitesi, gecikme, seğirme, hız kontrolü, çizelgeleme, ve gerçek-zamanlı çokluortam iletimi için trafik mühendisliği; Gerçek zamanlı haberleşme teknikleri ve protokolleri, RTP/RTCP, IntServ, DiffServ, MPLS; İnternet, kablosuz kanallar, mobil hücresel ağlar, GSM, 3G, 4G kablosuz sistemler ve uydu ağlarında çokluortam gönderimi; Mevcut ve gelecek çokluortam haberleşme uygulamaları, VoIP, İnternet video konferans, SIP, IMS, video-on-demand, sayısal video yayın sistemleri, gerçek-zamanlı 3DTV iletimi; Çokluortam haberleşme üzerine araştırmaların mevcut durumu ve gelecek vizyonlar.
Credits: 3
Prerequisite: ELEC. 406 or consent of the instructor

COMP 534 / BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ

Bilgisayar güvenliği teknikleri, geleneksel şifreleme, açık anahtarlı şifreleme sistemi, anahtar yönetimi, ileti doğrulama, kıyım fonksiyonu ve algoritmaları, sayısal imza, doğrulama protokolleri, erişim denetim mekanizmaları, ağ güvenlik pratiği, TCP/IP güvenliği, Web güvenliği, SSL, hizmeti-engelleme saldırıları, izinsiz giriş sezme, virüsler.
Credits: 3

COMP 537 / AKILLI KULLANIM BİLGİSAYAR ARAYÜZLERİ

Akıllı İnsan-Bilgisayar Arayüzleri'nin bilgisayarlı görme, öğrenme, örüntü tanıma, yapay zeka teknolojileri kullanarak tasarımı, gerçekleştirimi, test edilmesi. Destekleyici metodlar (sınıflandırma, regresyon, çok kipli bilgi birleştirme, nesne tanıma); teknolojiler (bakış takibi, hareket tanıma); donanımlar (dokunsal araçlar, kalem temelli bilgi giriş araçları, kamera ve mikrofon dizileri).
Credits: 3
Prerequisite: (COMP. 130 or COMP. 131) or consent of the instructor

COMP 540 / BİLGİ ERİŞİMİ

Temel ve ileri düzey bilgi erişim sistemleri. Metinlerin işlenmesi, indislenmesi, sorgulanması, erişimi. Modern arama motorlarının çalışma teknikleri. Gerçek uygulamalar için arama motoru geliştirilmesi.
Credits: 3

COMP 541 / MAKİNE ÖĞRENİMİ

Makine öğrenimi ve veri madenciliği alanlarına istatistik bakış açısından giriş. Makine öğrenimi deneyim ile otomatik olarak iyileşen bilgisayar yazılımlarının incelenmesidir. Biyolojiden finansa ve dilbilime kadar birçok değişik alanda yaratılan çok miktardaki veri makine öğrenimi araç ve yöntemlerinin iyi anlaşılmasını zorunlu kılmaktadır. İncelenen konular arasında regresyon, sınıflama, çekirdek yöntemleri, model seçimi ve değerlendirilmesi, arttırma, sinir ağları, destek vektör makineleri, en yakın komşu ve denetlenmeyen öğrenme
Credits: 3

COMP 542 / DOĞAL DİL İŞLEME

Doğal dil işlemede temel kavramlar ve güncel araştırmalar. Dil verilerini işleyen algoritmalar. İnsan dilinin bilişimsel özellikleri. Bicımbirimsel, sözdizimsel ve anlamsal seviyelerde analiz. Büyük derlem kullanımı, istatistiksel analiz ve öğrenme algoritmaları gibi modern sayısal tekniklerin öğrenme, anlam belirsizliği, cümle çözümleme gibi problemlere uygulanması. Otomatik tercüme ve soru cevaplama gibi uygulamalar.
Credits: 3
Prerequisite: COMP. 341 or consent of the instructor

COMP 543 / ÇAĞDAŞ KRİPTOLOJİ

Kriptolojik sistemlere giriş. Simetrik şifreleme, açık anahtar mucizesi, tek-yönlü fonksiyonlar, kıyım fonksiyonları, rastgele sayılar, sayısal imzalar, sıfır-bilgi ile kanıtlama, çağdaş kriptosistemler, çok-ortaklı hesaplama. Kriptoloji uygulamaları, internette alışveriş, BitTorrent görevdeş dosya paylaşım sistemi, bazı eski şifreleme algoritmalarını kırılması.
Credits: 3
Prerequisite: COMP. 106 or consent of the instructor

COMP 546 / ALGORİTMA TASARIMI VE İNCELEMESİ

Veri yapıları, algoritmalar ve ilgili hesaplama karmaşıklıkları.Sönüşür (asimtotik) karmaşıklık ölçütleri. Çizge gösterimleri ve algoritmaları. Çizgelerde dolaşma ve arama. Yönlü çizgeler ve topolojik sıra. Ormanlar ve ağaçlar. Minimum kapsayan ağaç. İki-kısımlı uydurma. Birleşim-aramalı veri yapıları. Yığıtlar. Kıyım algoritmaları. Amortize edilmiş karmaşıklık analizi. Eniyileme algoritmaları. Dinamik programlama. Fırsatçı algoritmalar. En kısa yol algoritmaları. Ağ akışı. Rasgele algoritmalar. Doğrusal programlamaya giriş. NP-completeness kavramına giriş. Karar-verme problemleri. Doğal NP-complete problemler ve yaklaşım algoritmaları. Matris gösterimleri ve algoritmaları.
Credits: 3
Prerequisite: COMP. 202 or consent of the instructor

COMP 570 / BİOİNFORMATİK VE BİLİŞİMSEL BİOLOJİ ALGORİTMALARI

Biyolojik sistemlerin incelenmesi icin algoritmalar, modeller, veritabanlari. Sekans analizi, karsilastirmalar, veri tabanlarinda benzerlik eslestirmeleri. Filogenetik soy agaclari. Protein dizilerinde kaliplar bulma. Protein uc boyutlu yapi tayini. Homoloji modellemesi, protein katlanma problemi. Simulasyon yontemleri. Proteinler arasi etkilesmeler. Network cesitleri. Sinyal networkleri icin veri tabanlari ve modellemeler. Sinyal netorkleri icin veru madenciligi.
Credits: 3

COMP 589 / YAZILIM GÜVENİLİRLİĞİ: BELİRTİM, SINAMA VE DOĞRULAMA

Yazılım güvenilirliğini sağlama amaçlı araç ve teknikler. Belirtim yöntemleri ve dilleri. Modelleme araçları ve dilleri. Birim ve birleştirme sınamaları. Otomatik sınama ve doğrulama araçları ve algoritmaları. Programların ve koşturmaların matematiksel temsili. Hoare mantığı. Modüler kontratlar ile belirtim yazma: İlk- ve son-durum belirtimleri, döngü ve nesne değişmezleri. Sahiplik sistemleri. Otomatik sınama senaryosu üretimi. Model-tabanlı sınama. Sınama yeterliği için kapsama ölçütleri. Güvenilir yazılım için tip ve etki sistemleri. Yazılım model sınayıcılar. Durağan çözümleme. Koşut-zamanlı/çok-örgülü programlar. Koşut-zamanlı programlar için doğruluk kriterleri: yarış durumları, bölünmezlik, sıralanabilirlik ve dizilebilirlik. Koşut-zamanlı programlar için sınama, doğrulama ve hata ayıklama araçları.
Credits: 3